Algemene Voorwaarden | GX1NET te Groningen | KVK 02094605


1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij GX1NET goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GX1NET en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeldt, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat GX1NET gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3 GX1NET is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste twee maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.4 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door GX1NET kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst middels aangetekend schrijven op te zeggen tegen de in de kennisgeving van GX1NET genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.5 Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

2.6 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

2.7 Cliënt zal desgevraagd voldoende zekerheid stellen voor de nakoming van de bestaande of toekomstige verplichtingen die voortkomen uit de gesloten overeenkomst. GX1NET kan, zolang die zekerheid niet is gesteld, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien zodanige zekerheid niet binnen een door GX1NET daarvoor gestelde redelijke termijn is gegeven, kan GX1NET de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van GX1NET.

3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, alsmede prijsafspraken en prijsinformatie. Alle overige informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van GX1NET, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan GX1NET zijn voldaan.

4.2 Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Het is Cliënt niet toegestaan de geleverde producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan GX1NET zijn voldaan.

4.4 GX1NET heeft het recht om, na intreding van verzuim bij Cliënt als gevolg van het niet nakomen van diens betalingsverplichtingen, al hetgeen haar eigendom is (gebleven) terug te vorderen. Cliënt zal aan deze terugvordering zijn medewerking verlenen.

5. Risico

5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij GX1NET of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

7. Medewerking door Cliënt

7.1 Cliënt zal GX1NET steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door GX1NET te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van GX1NET staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft GX1NET in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.5 Ingeval medewerkers van GX1NET op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorg dragen. Cliënt zal GX1NET vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van GX1NET daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van GX1NET of van onveilige situaties in diens organisatie.

8. Leveringstermijnen

8.1 Alle door GX1NET genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan GX1NET bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt GX1NET niet in verzuim. GX1NET is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen GX1NET en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Beëindiging

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 GX1NET kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt – al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. GX1NET zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij GX1NET ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die GX1NET vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van GX1NET; vrijwaring

10.1 GX1NET aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.

10.2 De totale aansprakelijkheid van GX1NET wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van GX1NET aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

10.4 Aansprakelijkheid van GX1NET voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op GX1NET geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.6 De aansprakelijkheid van GX1NET wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt GX1NET onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en GX1NET ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GX1NET in staat is adequaat te reageren.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GX1NET meldt.

10.8 Door GX1NET gegeven adviezen zijn vrijblijvend. Adviezen, beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in welke vorm dan ook zijn afgestemd op ervaringen van GX1NET. GX1NET is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor het (al dan niet) gebruik van de gegeven adviezen en/of informatie c.q. voor afwijkende resultaten in het geleverde. Cliënt dient zelf te beoordelen of de door GX1NET te leveren producten/diensten en/of het door hem/haar ter beschikking gestelde materiaal geschikt zijn voor de door hem/haar beoogde doeleinden.

10.9 Cliënt vrijwaart GX1NET tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of anderszins verband houdt met enig door GX1NET geleverde inclusief vorderingen en aanspraken die tegen GX1NET zijn ingediend in diens hoedanigheid van leverancier/producent van de zaken op grond van enige regeling betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GX1NET.

11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een ontoerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van GX1NET.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen GX1NET en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 De geschillen welke tussen GX1NET en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door GX1NET met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

13. Uitvoering van de overeengekomen opdracht

13.1 GX1NET zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

13.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is GX1NET gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is GX1NET gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. GX1NET is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 14.

13.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal GX1NET steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

14. Wijziging en meerwerk

14.1 Indien GX1NET op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan GX1NET worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GX1NET. GX1NET is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 14.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en GX1NET, kunnen worden beïnvloed.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal GX1NET Cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

15. Klachten

15.1 Klachten van Cliënt met betrekking tot het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan GX1NET kenbaar worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan GX1NET te worden medegedeeld.

15.2 Klachten van Cliënt met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan GX1NET kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen bij GX1NET schriftelijk te worden medegedeeld.

15.3 Een klacht van Cliënt dient ten minste te bevatten: a) een volledige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek; b) een omschrijving van het geleverde, waar de klacht betrekking op heeft; c) een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het door GX1NET geleverde en door Cliënt afgekeurde producten dezelfde zijn.

15.4 Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door Cliënt van de gehele levering.

15.5 Op Cliënt rust de plicht het geleverde bij in ontvangstneming/aflevering te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking aan GX1NET te melden.

15.6 Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

16. Overige bepalingen

16.1 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen treden als dan in overleg om te komen tot een nieuwe bepaling welke in overeenstemming is met de betreffende wetgeving, en die zoveel mogelijk beantwoordt aan de bedoeling die partijen hebben beoogd.

16.2 Op iedere overeenkomst tussen Cliënt en GX1NET is het Weens Koopverdrag in geen geval van toepassing.

Datum
Het is vandaag 2023-12-05
(datumnotatie in big-endian format)